பெரும்பான்மையான கூட்டம் 1, 2 மூலகங்கள் சுவாலை பரிசோதனையில் நிறத்தை காட்டுகின்றன.

கூட்டம்-1
Li – Red
Na – Yellow
K – Purple
Rb – Red
Cs – Blue

கூட்டம்-2
Mg – Bright flame
Ca – Orange
Sr – Red
Ba – (apple) Green

 

Log in to comment
Posted: 4 years 10 months ago by Shuhadha Musthafa #5633
Shuhadha Musthafa's Avatar
Yes shafna :)
Posted: 4 years 10 months ago by Shafna Samad #5631
Shafna Samad's Avatar
what is meaning of suvalai parisodhanai?? is it flame test??
Posted: 4 years 10 months ago by mahesh #5607
mahesh's Avatar
mg 2+ and be 2+ flame test itku nirathai kaataadhu. eninum mg (s) ai valiyil erikum poathu white flame udan erinthu mgo + mg3n2 ai tarum
Posted: 4 years 10 months ago by Azeem Muzammil #5606
Azeem Muzammil's Avatar
Koottam 2 il Mg suvalai sodhanaikku vidai alikkaadhu